اطلاعیه :
  • پذیرش نیروی افتخاری تخصصی در عرصه های فرهنگی، هنری، رسانه ای، آموزشی و پژوهشی
  • در ثبت نام عمومی فرآیند گزینش برای خادمان غیر بومی انجام نمی شود.