اطلاعیه :
پذیرش تخصص نیروی افتخاری در عرصه های فرهنگی ، هنری ، رسانه ای ، آموزشی و پژوهشی ( با توجه به ایام کرونا و محدودیت ها ، فرآیند گزینش برای خادمان غیر بومی انجام نمی شود.)